புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் நியமனம் : விபரம் இதோ!

0
118
Article Top Ad

புதிய அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம் சற்று முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி இன்று பதியேற்ற 37 புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம் பின்வருமாறு,

01. ஜகத் புஷ்பகுமார – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
02. ரஞ்சித் சியபலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
03. லசந்த அழகியவன்ன – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
04. திலும் அமுனுகம – முதலீடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
05. கனக ஹேரத் – தொழிநுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்
06. ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்
07. செஹான் சேமசிங்க –
08. மொஹான் பிரியதர்ஷன் டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்
09. தேனுக விதானகே – பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
10. பிரமித பண்டார தென்னகோன் –
11. ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
12. அருந்திக பெர்னாண்டோ –
13. விஜித பேருகொட – பிரிவெனா கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
14. லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
15. தாரக பாலசூரிய – வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
16. இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
17. சனத் நிஷாந்த – நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்
18. சிறிபால கம்லத் – நெடுஞ்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
19. சாந்த பண்டார – ஊடகத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர்
20. அனுராத ஜயரத்ன – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
21. சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சர்
22. சிசிர ஜெயக்கொடி – சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்
23. பியால் நிஷாந்த டி சில்வா – கடற்றொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
24. பிரசன்ன ரணவீர – சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
25. டி.வி.சானக்க – வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
26. டி.பி.ஹேரத் – வள அபிவிருத்திக்கான இராஜாங்க அமைச்சர்
27. ஷசீந்திர ராஜபக்ச – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்
28. சீதா அரம்பேபொல –
29. காதர் மஸ்தான் – கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங் அமைச்சர்
30. அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
31. அரவிந்த குமார் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
32. கீதா குமாரசிங்க – பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
33. சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் –
34. சுரேஷ் ராகவன் – உயர் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
35. டயானா கமகே –
36. சாமர தசநாயக்க –
37. அனுப பாஸ்குவால் – சமூக அதிகாரமளித்தல் இராஜாங்க அமைச்சர்